FöPL – försäkringsavgifter

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen försäkringsavgifts procenterna. Avgiften bestäms på basis av företagarens fastställda arbetsinkomst.

År 2021 är försäkringsavgiften för personer under 53 år och över 62 år 24,1 % och för personer mellan 53 år och 62 år är avgiften 25,6 %. Den förhöjda avgiften verkställs månaden efter att man fyllt 53 år. Den förhöjda avgiften betalas till det kalenderårs slut som företagaren fyller 63 år. Enligt pensionsreformen 2017 är företagarens förhöjda försäkringsavgift i kraft under övergångsperioden alltså till slutet av år 2025.

 

Betalning i olika rater

Företagaren har möjlighet att betala försäkringspremier i 1–6 rater. Förfallodagar- och månader är 20.1., 20.3., 20.5., 20.7., 20.9. och 20.11. Av förfallomånaderna skall minst hälften vara innan augusti. Premien uträknas med beaktande av en ränta som leder till att förfallomånaderna inverkar på premiens storlek. Det uppstår med andra ord en räntefördel för den premie som betalas tidigare under året.

Ifall man vill byta förfallomånad skall det meddelas till kassan innan december föregående år.

Försäkringspremierna är i sin helhet avdragbara i skatten. Mera information på skatteverkets sidor.
 

Rabatt till nya företagare

Nya företagare, som inleder företagsverksamhet för första gången, får 22 procents rabatt på FöPL avgiften under de första fyra åren. Ifall företagsverksamheten upphör innan fyra år har gått kan rabattperioden som blivit kvar utnyttjas under en annan företagsperiod. Det finns ingen tidsbegränsning mellan perioderna.

 

Flexibel premie

Företagaren har möjlighet att förhöja sin pension genom att själv besluta att betala en tilläggspremie. Tilläggspremien kan vara 10 – 100 procent utöver den normala årspremien. FöPL – premien kan också minskas med 10 – 20 procent. Detta minskar pensionen i motsvarande grad. Ifall avgiften är på maximal nivå kan man inte använda flexibiliteten uppåt.

Flexibiliteten kan inte användas om du har den nya apotekarens rabatt på gång. Om du har obetalda FöPL – premier kan du inte använda flexibiliteten.

I första hand lönar det sig att ändra på den fastställda arbetsinkomsten och endast undantagsvis använda flexibilitetmöjligheten. Flexibel premie inverkar i sin helhet på FöPL – pensionen, men inte på dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen, som alltid fastställs på basis av den fastställda arbetsinkomsten. Därför kan det vara ett bättre alternativ att flexa neråt än att sänka arbetsinkomsten.

Man kan sänka eller höja premien endast en gång per kalenderår. Nedsatt premie kan betalas tre gånger under sju på varandra följande år.

Om du funderar på flexibel premie ska du kontakta våra försäkringsexperter.

 

Obetalda försäkringspremier

Om du inte har betalat FöPL- premier och fem års föråldringstid har gått, drar vi av ifrågavarande FöPL – arbetsinkomst då vi räknar din pension. Arbetsinkomsten minskar i förhållande till obetalda premier.