Pensionsförmåner

Dessa pensionsförmåner enligt pensionslagarna utbetalar Apotekens Pensionskassa:

Ålderspension

Man kan avgå med ålderspension när man har uppnått den lägsta pensionsåldern. Den bestäms utifrån födelseåret. Pensionsåldern för dem som är födda innan 1955 är 63 år. För dem som är födda år 1955 eller senare höjs pensionsåldern med tre månader per år, tills den är 65.
Födelseår:
1955 -> 63 år 3 månader
1956 -> 63 år 6 månader
1957 -> 63 år 9 månader
1958 -> 64 år
1959 -> 64 år 3 månader
1960 -> 64 år 6 månader
1961 -> 63 år 9 månader
1962 – 1964 -> 65 år

Det krävs inte att man avslutar företagsverksamheten, men försäkringsplikten upphör då ålderspensionen börjar. Om du går i pension senare än vid i din lägsta pensionsålder får du en uppskovsförhöjning på hela pensionen. Uppskovsförhöjningen är 0,4 procent för varje uppskjuten månad. Att fortsätta jobba och intjäna pension efter den lägsta pensionsåldern lönar sig därför lika mycket som före pensionsreformen 2017.

Du intjänar mera pension från arbetet vid sidan av pensionen. Det är ändå frivilligt att försäkra företagarverksamheten vid sidan av pensionen.

Speciellt om du överväger att lyfta ålderspensionen ännu medan företagsverksamheten fortsätter lönar det sig att klargöra hur beskattningen påverkas. Du uppmärksammar väl att då försäkringen upphör uteblir skattelättnaderna p.g.a försäkringspremier.

Partiell förtida ålderspension

Du kan börja lyfta partiell förtida ålderspension då du fyllt 61 år. För dem som är födda år 1964 eller senare höjs åldersgränsen till 62 år. Till dem som är födda efter det höjs åldersgränsen med högst två månader per gång. På det sättet kommer den lägre åldersgränsen att vara tre år innan den lägsta pensionsåldern.

Den partiella pensionens belopp är antingen 25 procent eller 50 procent av pensionen som intjänats vid slutet av föregående år. Ifall man först lyfter 25 procent kan man vid ett senare skede lyfta 25 procent till. Om man genast lyfter 50 % går det inte att senare ändra på det.

Ifall du inte ännu har uppnått din pensionsålder då den partiella ålderspensionen börjar, justeras den andel av pensionen du nu tar ut med en förtidsminskning. Minskningen är 0,4 procent för varje månad du har kvar till din pensionsålder. På motsvarande sätt kommer det en uppskovsförhöjning på 0,4 % för varje månad du skjuter upp pensionen över den lägsta pensionsåldern. Det finns ingen övre åldersgräns på den uppskjutna pensionen.

Vid sidan av den partiella förtida ålderspensionen kan du jobba fritt och fortsätta intjäna pension. Om du är företagare skall företagsverksamheten pensionsförsäkras normalt.

Innan man lyfter partiell förtida ålderspension lönar det sig att ta reda på hur beskattningen påverkar.

Invalidpension

Invalidpension eller rehabiliteringsstöd kan du få om din arbetsförmåga har sänkts märkbart för åtminstone ett år utan avbrott och du inte har fyllt din lägsta pensionsålder. Rehabiliteringsstödet beviljas för tidsbunden tid och invalidpensionen beviljas tillsvidare. Om arbetsförmågan är nedsatt med minst 3/5 beviljas invalidpensionen som full invalidpension och om den är nedsatt med minst 2/5 beviljas invalidpensionen som delinvalidpension.

Invalidpensionen och rehabiliteringsstödet är förknippade med sjukförsäkringens dagpenning. Då sjukdagpenningen, som folkpensionsanstalten utbetalar, upphör finns det möjlighet att få invalidpension ifall villkoren för att få pensionen uppfylls. Om du inte överhuvudtaget ansöker om sjukdagpenning kan du direkt ansöka om invalidpension eller rehabiliteringsstöd.

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut om din rätt till delinvalidpension. Om du får ett jakande beslut, har du nio månader på dig att överväga att ta emot pensionen.

Då arbetsoförmågan bedöms används B-läkarutlåtande som grund.

Vi bedömer alltid i första hand din rätt till yrkesinriktad rehabilitering då du vi handlägger din ansökan om invalidpension. Om du har rätt till yrkesinriktad rehabilitering får du ett förhandsbeslut gällande det.

 

Famijepension

Familjepension beviljas till efterlevande make och barn om vissa villkor uppfylls. Familjepensionen tryggar inkomsten för den efterlevande maken och barnet.