FöPL – arbetsinkomst

Arbetsinkomsten är försäkringsavgiftens och pensionens grund. Med företagarens arbetsinkomst avses en uppskattning av värdet av arbetsinsatsen. Många förmåner inom socialskyddet och försäkringar bestäms utgående från FöPL – arbetsinkomsten. Till dessa hör tillexempel Folkpensionsanstaltens dagpenningar. Det lönar sig alltså att försäkra sig om att arbetsinkomstens storlek är den rätta.

Beloppet på FöPL – arbetsinkomsten

Arbetsinkomsten skall motsvara värdet av företagarens arbetsinsats. Som minimiarbetsinkomst för nya apotekare rekommenderar pensionskassan 65 000 euro i året. Maksimiarbetsinkomsten kan vara enligt FöPL 183 125 euro per år (på indexnivån för år 2021). Familjemedlemmars arbetsinkomster skall vara inom minimi- och maksimigränsen. Man måste teckna en försäkring till dem om arbetsinsatsens värde är minst 8 063,57 euro per år (år 2021). Pensionskassan fastställer beloppet av arbetsinkomsten på basis av ansökan.

Hur justerar man arbetsinkomsten?

Ändring i arbetsinkomsten ansöker man om med blanketten för detta ändamål. En ifylld och underskriven blankett skickas till pensionskassan.

En naturlig tidpunkt att justera arbetsinkomsten är då man byter till ett annat apotek. Annars också är det bra att vid behov kontrollera att arbetsinkomsten är på rätt nivå. Kom i håg att du inte kan ändra på arbetsinkomsten retroaktivt. Ändringen kan komma i kraft tidigast då ansökan inkommit.

Vad påverkas av arbetsinkomsten??

Arbetsinkomsten påverkar pensionen som intjänas från företagarverksamheten. Mera information finns på www.etk.fi och www.tyoelake.fi sidorna. Arbetsinkomsten påverkar även sjukförsäkringsdagpenningen samt moderskaps-, faderskaps- och vårdpenningen. För att få bli medlem i arbetslöshetskassan skall din arbetsinkomst vara minst 13 247 euro per år under två års tid. Tilläggsinformation finns på folkpensionsanstaltens nätsidor www.kela.fi.