Inkomstregistret

Pensionskassan får information arbetstagare och löner som utbetalats till dem från inkomstregistret.

Inkomstregistret och ArPL – försäkring

Fr.o.m. 1.1.2019 har det ändrat hur man meddelar uppgifter inom ArPL. Informationen om betalda löner ges i realtid till ett centralt register. Det vill säga det nationella inkomstregistret. Samtidigt togs alla andra informationskanaler ur bruk. Detta betyder att man inte behöver anmäla lönerna skilt till olika instanser. Från inkomstregistret förmedlas informationen vidare till pensionskassan och till olika myndigheter. Arbetsförhållandeanmälningar beträffande arbetsförhållandens begynnelse och upphörande görs ej mera till pensionskassan. Samtidigt upphörde behovet av årsanmälan.

Löner och inkomster som är utbetalda 1.1.2019 och efter det anmäls till inkomstregistret. Alla arbetsgivare, oberoende av storlek, har skyldighet att anmäla utbetalda löner till inkomstregistret. Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas, som skatteförvaltningen upprätthåller.

Noggranna uppgifter och anvisningar hittar du på inkomstregistret.fi.

 

 

Hur anmäls uppgifterna till inkomstregistret

Uppgifterna kan lämnas via det tekniska gränssnittet, dvs. genom elektronisk kontakt. Det är bra att kontrollera att lönesystemet är i skick för det här syftet. För att kunna använda det tekniska gränssnittet behövs ett certifikat. Företaget kan tillexempel befullmäktiga en bokföringsbyrå att meddela uppgifter för sin del till inkomstregistret. Läs om certifikatet och befullmäktigandet på inkomstregistret.fi.

Uppgifterna kan också anmälas i inkomstregistrets e-tjänst antingen genom att ladda uppgifterna som en datafil eller genom att fylla i uppgifterna manuellt på webblanketten. Suomi.fi-identifieringen används för att logga in i e-tjänsten.

Anmälan ska ges inom fem dagar från betalningsdagen

Anmälan om löneuppgifter ska ges inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Med betalningsdag avses lönedagen, dvs. den dag prestationen finns tillgänglig för inkomsttagaren. Om den sista anmälningsdagen är en lördag, söndag eller annan helgdag, kan anmälan göras följande vardag.

Vid behov skall arbetsgivaren göra separat anmälan. Med arbetsgivarens separata anmälan anmäls uppgifter som inte hänför sig till en enskild inkomsttagare. Med den anmälan anmäls det sammanlagda belopp av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som beräknats på basis av de löner som betalats under rapporteringsmånaden i fråga och därav eventuellt gjorda avdrag eller uppgiften Ingen lönebetalning, om en regelbunden arbetsgivare inte har betalat några löner alls under månaden i fråga. Arbetsgivaren separata anmälan görs innan följande kalendermånads femte dag.

Det finns ingen nedre gräns i euro eller åldersgräns för uppgifterna som ska anmälas till inkomstregistret

Till inkomstregistret anmäls uppgifter utan nedre gräns i euro. Användare av inkomstregistret, som pensionskassan, skatteförvaltningen samt olycksfallsförsäkringsbolagen, har i sin tur olika gränser i eurobeloppet. Dessa påverkar inte anmälningen till inkomstregistret.

Åldersgränser i inkomstregistret finns inte heller. Lön som utbetalats till en minderårig skall anmälas eftersom barnets inkomst beskattas.

Det finns alltså ingen nedre gräns i euro för uppgifterna som ska anmälas till inkomstregistret, utan alla uppgifter ska anmälas.

Vilka uppgifter skall anmälas

Anmälan om lön görs enskilt för varje inkomsttagare. Med en anmälan anmäler man en inkomsttagares lön för en gång. Med samma anmälan kan man ändå anmäla olika inkomstslag, t.ex. penninglön, naturaförmån och kilometerersättning.

*Information som ska ges med anmälan om löneuppgifter
Identifieringsuppgifter (exempelvis uppgifter om inkomsttagaren och betalaren, löneutbetalningsperioden och -dagen)
* Löner och förvärvsinkomster (exempelvis olika löner, arbetstidsersättningar eller ersättningar för undantagssituationer samt ersättningar som anknyter till avslutande av ett anställningsförhållande)
* Inkomstslag som ska anmälas separat, om de betalas (exempelvis naturaförmåner, kostnadsersättningar, arbetsersättningar eller bruksavgifter prestationer baserade på organisationens vinstfördelning)
* Poster som ska dras av från lönen (exempelvis förskottsinnehållning, källskatt och socialförsäkringsavgifter som betalas av arbetstagare)
* Uppgifter om anställningsförhållande (exempelvis avlöningens typ, form, varaktighet, enhetspris, veckoarbetstid, yrkesklass)
*Försäkringsuppgifter (som ArPL försäkringsnumret, som börjar 80009- som pensionskassan gett)
*Frånvarouppgifter (exempelvis avlönad och oavlönad frånvaro samt orsakerna till dessa, lön för avlönad frånvarotid)
* Ogrundad förmån (belopp och vilken löneutbetalningsperiod och vilket inkomstslag den ogrundade förmånen hänför sig till)
* Återkrav (belopp och vilken löneutbetalningsperiod och vilket inkomstslag återkravet hänför sig till)

Med anmälan om löneuppgifter anges bland annat inte

* medlemsavgifter till fackföreningar eller avgifter till arbetslöshetskassor
* känsliga uppgifter om frånvaroorsaker
* rese- och logiersättningar som arbetsgivaren betalat enligt verifikat
* arbetsinkomst som fastställts för en försäkrad företagare enligt lagen om pension för företagare

Obligatoriska och kompletterande uppgifter

Den information som ska ges i anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret kan vara antingen obligatoriska uppgifter som ska ges i samband med varje anmälan eller kompletterande uppgifter. De kompletterande uppgifterna preciserar de obligatoriska uppgifterna. Om arbetsgivaren anger nödvändiga kompletterande uppgifter samtidigt med uppgifter om betalda löner minskas de utredningar som görs efteråt. Om uppgifterna inte anmäls kan informationsanvändarna bli tvungna att rikta informationsförfrågningar till betalaren.

Då din arbetstagare går i ålderspension, skall du vara noggrann med att anmäla ålderspension som orsak till att arbetsförhållandet upphör. Om det ännu betalas ut lön under följande månad som hör till slutlönen, kom ihåg att uppge samma datum då arbetsförhållandet upphör samt att orsaken är ålderspension. På det sättet får vi de rätta löneuppgifterna då vi beviljar pensionen.

Noggrannare information om obligatoriska och kompletterande uppgifter får du från sidan www.inkomstregistret.fi.